Sorting of household waste

Sortering af husholdningsaffald

-------

Klar, Parat, Sortér!

Ready, Set, Go!

Affaldsbeholderne er KUN

til husholdningsaffald!

Pap skal slås sammen!

- så vi ikke fylder op med luft

Download app eller søg her:

Sorteringsguide | Fredensborg Forsyning

The waste containers are for

household waste ONLY!

Cardboard boxes must be folded!

- so that we do not fill the container with air

Download the app or search here:

Sorting Guide | Fredensborg Supply

Nye affaldsøer   I

New Waste Stations

Oversigt
Affaldsø A
Affaldsø B
Affaldsø C
Affaldsø D


Som et resultat af lovgivning, er vi blevet pålagt at sortere vores husholdningsaffald af Fredensborg Kommune.


Vi har fået leveret beholdere fra Fredensborg Forsyning sidste sommer og hidtil er disse blot midlertidigt placeret, hvor der tidligere stod skraldespande til husstande på 1. og 2. sal ved #1-9.

Ved #11-13 er beholderne placeret på parkeringspladsen.


Disse placeringer har aldrig været intensionen og pynter ikke ligefrem i Mølledammen

- derudover er de faktisk ikke lovlige og i væste fald kan Fredensborg Forsyning

nægte at afhente vores husholdningsaffald.


I samråd med Fredensborg Forsyning, har bestyrelsen i en længere periode arbejdet for at finde en lovlig placering af affaldsbeholderne, hvor vi opfylder regler om adgangsveje og arbejdsmiljø samt miljølov og lokalplan.


Der har været mange forberedelser og overvejelser samt hensyn i processen med projektet, hvor de mest væsentlige har været:


 • Øer med rimelig afstand til hver enkelt husstand
 • Undgå placering af øer foran indgang til huse (hvor det har været muligt)
 • Bevarelse af vores grønne områder
 • Bevarelse af udsigten til åen
 • Øernes udformning skal passe til bygnmingerne og området
 • Vedligeholdelsesfri materialer
 • Øerne skal placeres på foreningens fællesareal
 • Overholdelse af reglementer om:
 • Adgangsveje
 • Arbejdsmiljø
 • Naturmiljø ved åen
 • Lokalplaner
 • Beplantningsplaner
 • Mulighed for skur til foreningens materialer


Status er, at Forsyningen har godkendt de nye affaldsøers placering og vi afventer godkendelse fra kommunen, så forhåbentlig kan vi umiddelbart efter generalforsamlingen igangsætte entreprisen på nedtagning af gamle samt bygning af nye lovlige affaldsøer - projektet kommer til at tage ca. 3 uger.


Tegninger af affaldsøernes placering samt udformning kan ses ovenfor.


Spørgsmål om affaldsøerne kan rettes til: bestyrelsen@molledammen.net


Vi glæder os at kunne tilbyde nye skraldespandsstationer i Mølledammen, som er resultatet af en vellykket arbejds- og mødeindsats.


----------------------------------------------


As a result of legislation, we have been required to sort our household waste by Fredensborg Municipality.


We received containers from Fredensborg Forsyning last summer and so far these have only been temporarily placed where previously there were bins for households on the 1st and 2nd floor at #1-9.

At #11-13, the containers are located in the parking lot.


These locations have never been the intention and do not exactly decorate the Mill Pond

- in addition, they are actually not legal and in the worst case, Fredensborg Forsyning can

refuse to pick up our household waste.


In consultation with Fredensborg Forsyning, the board has worked for a long period to find a legal location of the waste containers, where we comply with rules on access roads and working environment as well as environmental law and local plan.


There have been many preparations, considerations and considerations in the process of the project, the most significant of which have been:


 • Stations reasonably distanced from each household
 • Avoid placing stations in front of entrance to houses (where possible)
 • Preserving our green spaces
 • Preserving the view of the creek
 • The design of the stations must suit the settlements and the area
 • Maintenance-free materials
 • The stations must be located on the association's common area
 • Compliance with regulations on:
 • Access
 • Working environment
 • Natural environment by the river
 • Local plans
 • Planting plans
 • Possibility of shed for the association's materials


Status is that the Supply has approved the location of the new waste stations and we are awaiting approval from the municipality, so hopefully we can start the contract immediately after the general meeting on the removal of old and construction of new legal waste islands - the project will take approx. 3 weeks.


Immediately after the general meeting, we can finally initiate the contract for dismantling old and building new legal waste stations - the project will take approx. 3 weeks.


Drawings of the location and design of the waste islands can be seen above.


Questions about the waste islands can be directed to: bestyrelsen@molledammen.net


We are pleased to be able to offer new trash stations in Mølledammen, which are the result of a successful work and meeting effort.

HUSK! Storskald og haveaffald skal afleveres på Genbrugspladsen på Vandtårnsvej!

-------

REMEMBER! Bulky waste and garden waste must be delivered to

the recycling site on Vandtårnsvej!

Hvis du ikke selv kan køre dit storskrald/ haveaffald på Genbrugspladsen - eller har en sød nabo, som kan hjælpe - så afhenter Forsyningen storskrald og haveaffald den 3. torsdag i hver måned!


Ved storskrald forstås større kasserede brugsgenstande fra husholdninger.

Her kan du se, om din genstand er omfattet af storskraldsordningen: SORTERINGSGUIDE


Storskraldet skal sorteres korrekt og indenfor 4 områder:

Brændbart

fx. møbler, havemøbler, gulvtæpper, madrasser uden metalfjedre


Jern- og metalgenstande

fx. cykler, barnevogne, sengebunde, tørrestativer


Elektronik

fx. hårde hvidevarer, fjernsyn, computer, CD-/DVD-afspiller, husholdningsmaskiner,

motorplæneklipper - tømt for benzin og olie


Deponering

fx. større keramik, stentøj og porcelæn samt springmadrasser


Storskrald må ikke afleveres i papkasser eller plastsække og skal placeres, så det kan løftes af en kran!


Hvis storskrald ikke er sorteret eller ligger sammen med ikke-storskrald, så tager Forsyningen det ikke med

- og du har selv ansvar for at fjerne det straks!


Ikke-storskrald:

Dødsbo, dagrenovation, paller, bygningsaffald, bygge- og anlægsaffald, beton ting (inkl. parasolfod), bildele, spejle, glas/glasborde (heller ikke som dele af et møbel), glasemballager, papir, pap og juletræer.


Bemærk, gamle affaldsstativer og plastbeholdere tages ikke med som storskrald,

men skal afleveres på genbrugspladesen.


Storskrald/ Haveaffald må sættes ud dagen før afhentning - ikke før -

og skal placeres i henhold til til Forsyningens anvisninger (se foto nedenfor). 

-------

If you can't take your bulky waste/garden waste to the Recycling Square yourself - or have a nice neighbor who can help - then Forsyningen collects bulky waste and garden waste on the 3rd Thursday of every month!


Bulky waste is understood to mean large discarded items of use from households.

Here you can see whether your item is covered by the bulky waste scheme: SORTING GUIDE


Bulky waste must be sorted correctly and within 4 areas:


Combustible

e.g. furniture, garden furniture, carpets, mattresses without metal springs


Iron and metal objects

e.g. bicycles, prams, bed bases, drying racks


Electronic

e.g. white goods, television, computer, CD/DVD player, household appliances,

motor lawnmower - emptied of petrol and oil


Deposit

e.g. larger ceramics, stoneware and porcelain as well as spring mattresses


Bulky garbage is not allowed does not delivered in cardboard boxes or plastic bags and must be placed so that it can be lifted by a crane!


If bulky waste is not sorted or lies together with non-bulky waste, the utility will not take it with it

- and you yourself are responsible for removing it immediately!


Non bulky waste:

Estates, daily renovation, pallets, construction waste, construction waste, concrete items (incl. parasol base), car parts, mirrors, glass/glass tables (also not as parts of furniture), glass packaging, paper, cardboard and Christmas trees.


Please note, old waste racks and plastic containers are not bulky waste,

but must be handed in at the recycling bin.


Bulky waste/garden waste must be put out one day before collection - not before -

and must be placed in accordance with the Utility's instructions (see photo below).